Pocket Portfolio
SGD030

Three Different Sizes!

Small:   6 1/2" x 8 1/2"

Medium:   8 1/2" x 11"

Large:   11" x 14"

SGD030 Pocket Portfolio
Pocket Portfolio Cover.jpg
Pocket Portfolio Cover Back.jpg